Gå til sidens indhold

Spørgsmål om økonomi, bonus og almennyttige aktiviteter

 • Hvor kommer Velliv Foreningens formue på ca. 8 mia. kr. fra?

  Formuen på ca. 8 mia. kr. fulgte med, da foreningen blev etableret i midten af 2015. Etableringen skete ved, at TryghedsGruppen og Velliv Foreningen (tidligere Foreningen Norliv) blev opdelt, hvilket den fælles formue også blev.

  Formuen har sine rødder i omdannelsen af de gensidige selskaber Tryg Liv og Tryg Skade til aktieselskaber i 1991. Formuen er vokset gennem de investeringer og kapitalanbringelser, TryghedsGruppen over tid har foretaget.

 • Hvorfor bliver foreningens formue ikke udbetalt til medlemmerne?

  Foreningens formue er skabt over meget lang tid i bl.a. de tidligere gensidige forsikringsselskaber. Desuden kommer store dele af formuen fra børsnoteringen af Tryg samt gennem løbende effektiv formuepleje. En stor del af alle danske familier har på et tidspunkt gennem tiden været medlemmer af Velliv Foreningen og/eller TryghedsGruppen eller været kunder i de tidligere gensidige forsikringsselskaber.

  I dag er det i praksis ikke muligt at relatere formuen til alle disse tidligere forsikringskunder - nulevende som afdøde. Repræsentantskabet i foreningen Norliv har derfor ønsket, at ikke kun folk, der har været forsikringskunder på en bestemt dato, skulle nyde godt af formuen. I stedet er det besluttet at muliggøre bonusudbetalinger fra overskuddet af foreningens formue til medlemmerne, samtidig med at foreningen gennem almennyttige aktiviteter bidrager til fremme af god mental sundhed i Danmark.

 • Hvor kommer foreningens formue fra, når jeg ikke bidrager direkte økonomisk til formuen?

  Foreningens formue var tidligere en del af TryghedsGruppens formue, som stammer fra omdannelsen og de senere fusioner og salg af de tidligere gensidige forsikringsselskaber Tryg Skade (i dag Tryg A/S) og Tryg Liv (senere Nordea Liv & Pension og i dag kaldet Velliv). Selskabsændringerne skete efter 1991, og formuen samt afkastet af de efterfølgende investeringer – særligt afkastet fra Tryg efter TryghedsGruppens tilbagekøb af Tryg fra Nordea i 2002 - er de væsentligste kilder til formuen.

 • Går pengene fra min pensionsopsparing til Velliv Foreningen?

  Der er ingen direkte forbindelse mellem dine indbetalinger til din pensionsordning og kapitalen i Velliv Foreningen. Men som medlem bidrager du indirekte til foreningen fra din pensionsopsparing. Bonusudbetalinger, aktiviteter for fremme af god mental sundhed og foreningens drift finansieres af afkastet fra foreningens formue.

  Da Velliv Foreningen er eneejer af Velliv går Vellivs overskud til foreningen, dels til bonusudbetalinger dels til almennyttige formål. 

 • Kan jeg melde mig ud af Velliv Foreningen og få en forholdsmæssig del af foreningens formue med?

  Nej, foreningens formue relaterer sig til enhver tid til alle eksisterende medlemmer i foreningen (kunderne i Velliv) i fællesskab.

 • Hvornår får jeg udbetalt bonus?

  Foreningen kan vælge at udbetale bonus, såfremt der i det foregående regnskabsår kommer et afkast fra formuen på mindst 1 %.

  I Velliv Foreningens vedtægter står der om bonusudbetalinger bl.a.: "§14.1 Bestyrelsen kan stille forslag om, at der udbetales bonus til medlemmerne, hvis foreningen i et regnskabsår opnår et overskud på mere end 1% af foreningens samlede formue. Hvis der opnås et overskud på mindre end 1%, kan der ikke udbetales bonus, og et overskud på under 1% indgår ikke i en bonusopgørelse for et senere regnskabsår.

  • 14.2 Det samlede bonusbeløb fastsættes endvidere ud fra en samlet vurdering af det foregående års økonomiske resultater og foreningens aktuelle kapitalberedskab."

  Med foreningens første bonusudbetaling i 2018 som eksempel, betød det i praksis, at såfremt bestyrelsen foreslår en bonusudbetaling til beslutning på repræsentantskabets møde i foråret – og repræsentantskabet godkender forslaget – vil der efterfølgende blive udbetalt bonus til medlemmerne.

 • Hvor meget får jeg udbetalt i bonus?

  Alle medlemmer vil, såfremt der er et tilstrækkeligt afkast af foreningens kapital, modtage en grundbonus uanset størrelsen på deres pensionsopsparing.

  Grundbonussen vil være 125 kr. Medlemmer med større opsparinger får en opsparingsbonus, der udgør en procentdel af deres pensionsopsparing. Mere end 90% af bonuspuljen vil blive udbetalt som en opsparingsbonus. Hvis bonuspuljen til medlemmerne er begrænset som følge af lavt afkast, vil der alene blive udbetalt opsparingsbonus. Udbetalingerne sker via NemKonto og indberettes ved udgangen af året til SKAT.

  Det fremgår af foreningens vedtægter, at eventuel bonusudbetaling til medlemmerne, efter bestyrelsens og repræsentantskabets beslutning herom, opgøres efter det pågældende medlems pensionsformue pr. 31. december i det regnskabsår, som bonussen udbetales på baggrund af. Det er i vedtægterne samtidig fastsat, at man også skal være medlem i Velliv Foreningen (tidligere kaldet foreningen Norliv) og kunde i Velliv (tidligere kaldet Nordea Liv & Pension) på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet vedtager en bonusudbetaling. Derudover skal man have oplyst til CPR- eller CVR-nummer til Velliv og have en NemKonto.

 • Hvem kan fremover få del i den bonus, der udbetales?

  Det kan enhver, der er kunde i Velliv (tidligere kaldet Nordea Liv & Pension), og som opfylder de nærmere fastsatte kriterier – se spørgsmål og svar ovenfor - også efter at have stoppet indbetalingerne af præmie, fordi man er gået på pension.

 • Hvorfor har Velliv Foreningen købt Velliv (tidligere Nordea Liv & Pension) og ydet et lån til selskabet?

  Investeringen er begrundet i flere ting: Først og fremmest er det en god og langsigtet investering med et godt afkast. Samtidig knytter vi gennem medejerskabet Velliv Foreningen tættere til medlemmernes pensionsselskab, Velliv, og desuden styrker det vores muligheder for at varetage medlemmernes interesser over for pensionsselskabet.

 • Hvorfor skal Velliv Foreningen både give penge til almennyttige aktiviteter og udbetale bonus?

  Foreningens repræsentantskab har besluttet, at der fremover skal allokeres ca. 80 % af årets afkast af foreningens formue til bonusudbetalinger til medlemmerne, og ca. 20 % skal investeres i almennyttige aktiviteter, der fremmer god mental sundhed for erhvervsaktive og ældre i Danmark.

  Ønsket om engagementet i almennyttige aktiviteter er bl.a. begrundet i, at der er en løbende udskiftning af medlemmer og at foreningens formue er skabt gennem mange år. Derfor har repræsentantskabet valgt, at en del af afkastet skal komme en bredere kreds til gavn, og ikke kun gå til de, der på ethvert tidspunkt er faktiske medlemmer.

 • Hvorfor vil Velliv Foreningen uddele midler til fremme af god mental sundhed?

  Beslutningen om engagementet i forebyggende aktiviteter til fremme af god mental sundhed for erhvervsaktive og ældre er truffet efter nøje overvejelser og dialog i foreningens repræsentantskab og bestyrelse. Her har været stor enighed om, at der var brug for en målrettet indsats på til gavn for såvel kunderne i Velliv, som danskerne generelt.

  Den mentale sundhed er en af de allervigtigste forudsætninger for at leve et godt liv. Det er samtidig et område, hvor flere og flere mennesker desværre oplever stress, angst, ensomhed og psykisk sygdom. Det er også et område, der bliver talt og skrevet meget om, samtidig med at antallet af danskere, der oplever stress hele tiden stiger.

  Derfor har foreningen besluttet at fokus for arbejdet med mental sundhed skal være på forebyggende initiativer. Samtidig er det også hensigten at arbejde med de særlige udfordringer som henholdsvis erhvervsaktive og ældre ofte mødes med i forskellige livssituationer.

  Foreningens medlemmer er kunder i Velliv. Derfor er det naturligt, at de almennyttige aktiviteter flugter med de livsudfordringer medlemmerne oplever på forskellige tidspunkter i deres arbejds- og ældreliv.

  Det er foreningens ambition at støtte initiativer, der er velunderbyggede og som i størst muligt omfang baserer sig på forskning og dokumenterede metoder og principper. Desuden skal resultaterne af vores aktiviteter kunne bruges i en større sammenhæng, så flest mulige danskere får gavn af dem.

 • Hvornår uddeles disse midler og til hvem?

  Velliv Foreningen besluttede de første almennyttige uddelinger til projekter den 25. juni 2018.

  Du kan følge med i indsatsen for at fremme mental sundhed og i de støttede projekter på Velliv Foreningens hjemmeside under "For ansøgere".