Strategi

Velliv Foreningens repræsentantskab har vedtaget en strategi for foreningen for 2021-2024. Velliv Foreningens strategi går på tre ben: Ejerskab, medlemsskab og mental sundhed.

Strategihjul (1)

Ejerskab

Foreningen vil fortsætte udmøntningen af den vedtagne politik for aktivt ejerskab.

Det er kunderne i Velliv, der igennem deres medlemskab af foreningen, ejer deres eget pensionsselskab. Udviklingen i ejerskabet har overgået alle forventninger og springet fra mindretalsaktionær til fuldt ejerskab er sket længe før oprindeligt tiltænkt. Derfor ændrer ambitionerne karakter i den kommende strategiperiode. Ejerskabsandele og kontrol træder i baggrunden i forhold til mere indholdsmæssige ambitioner for selskabets udvikling.

Medlemskab

Det er de færreste kunder, der selv vælger pensionsselskab, oftest er det virksomheders valg af pensionsordning, der resulterer i enkeltindividers medlemskab af Velliv Foreningen. Velliv Foreningen vil derfor styrke kendskabet til foreningen blandt medlemmer og styrke den oplevede værdi for det enkelte medlem.

Det sker i dag gennem bonusudbetalinger og deltagelse i det repræsentative medlemsdemokrati. Disse aktiviteter fastholdes. Som noget nyt, skal der udvikles medlemsaktiviteter og -materialer relateret til mental sundhed, blandt andet skal det være muligt at engagere sig som ambassadør for Velliv Foreningen.

Mental sundhed

Ambitionen har, siden de første uddelinger i 2018, været at understøtte, at flere mennesker og arbejdspladser i Danmark får et større mentalt overskud. På baggrund af de første års erfaringer med uddelinger har der vist sig et behov for at skærpe rammerne for uddelinger. Således skal mulighederne for at udvikle og gennemføre projekter på enkeltarbejdspladser og i civilsamfundet styrkes. De store udviklingsorienterede arbejdspladsprojekter skal yderligere dokumenteres og evalueres, og der skal arbejdes for at resultater fra succesfulde projekter udbredes og opskaleres i større udstrækning, så de kan komme endnu flere til gavn. Endelig skal forskningsindsatsen være mere anvendelsesorienteret i forhold til arbejdspladser.