Sådan bedømmer vi ansøgningen

Sekretariatet arbejder med fem kriterier, som ansøgninger vurderes ud fra. Det er Velliv Foreningens uddelingsudvalg, der beslutter, hvilke ansøgninger der imødekommes med en bevilling.

Uddelingsudvalget tager stilling til ansøgningen

Når I har fået godkendt en prækvalifikation og indsendt en ansøgning, tjekker vi, om vi mangler oplysninger for at kunne bedømme den. Vi kontakter jer, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.

Det skal fremgå tydeligt i ansøgningen, hvem der er drivkraften bag indsatsen. Når der er et samarbejde med en konsulent, skal det være tydeligt, at det er organisationen, der har identificeret behovet for indsatsen, og vi ser gerne at organisationerne selv er afsendere af ansøgning til Velliv Foreningen. 

Sekretariatet læser og scorer ansøgningen efter fem kriterier med forskellige temaer. Kriterierne er:

 • Målopfyldelse
  Hvor godt passer projektet med Velliv Foreningens målsætninger for det pågældende indsatsområde?
 • Målgruppen
  Har projektet fokus på en præcis og relevant målgruppe?
 • Cost-benefit
  Hvordan vurderes omkostninger i projektet i forhold til de potentielle gevinster?
 • Nytænkende
  Er projektet tilstrækkeligt ambitiøst?
 • Succespotentiale
  Hvor sandsynligt er det, at projektet bliver en succes?

Scorekriterierne, som bruges af Velliv Foreningens uddelingsudvalg til den samlede bedømmelse, bliver opsummeret i enten "indstilling til godkendelse" eller en "indstilling til afslag". Desuden laves en skriftlig opsummering, som begrunder og uddyber de væsentligste faktorer, der har medvirket til indstillingen.

Uddelingsudvalgets arbejde

Samtlige indstillinger samles til medlemmerne af uddelingsudvalget 14 dage før uddelingsmødet. Udvalgsmedlemmerne kan via adgang til ansøgnings- og bevillingssystemet læse ansøgninger og bilag, resume af de enkelte ansøgninger, sekretariatets score på de fem kriterier samt indstilling til bevilling eller afslag.

På uddelingsmødet gennemgås de enkelte ansøgninger med udgangspunkt i uddelingsudvalgets forudgående gennemgang og scoring af ansøgningerne. Når uddelingerne er afsluttet, kan sekretariatet meddele ansøgerne uddelingsudvalgets beslutninger.

Uddelingsudvalget kan foretage en betinget godkendelse, hvorefter sekretariatet vil indhente yderligere oplysninger eller tage drøftelser med ansøger. På denne baggrund kan sekretariatet vurdere om ansøgningen kan godkendes.

Uddelingsudvalget kan også vælge at bevilge et mindre beløb end det oprindeligt ansøgte beløb. På samme måde som med en betinget godkendelse skal bevilling af reduceret beløb drøftes med, og accepteres af ansøger, inden projektet kan påbegyndes.

Uddelingsudvalget kan også afvise en ansøgning og opfordre ansøger til at lave en ny og revideret ansøgning, der så kan indgå på lige fod med andre ansøgninger i en senere bevillingsrunde.

Efter uddelingsmødet

Efter uddelingsmødet modtager ansøgere en mail med oplysning om, at der på deres "min side" er nyt om uddelingsudvalgets behandling af ansøgningen. Hvis man har fået tilsagn om støtte, åbnes der på "min side" også op for muligheden for på et tidspunkt at indsende udgiftsbilag. Det er en forudsætning for at anmode om udbetaling.

Kommunikation foregår gennem "min side" for at Velliv Foreningen kan opfylde kravene i GDPR-forordningen om personregistrering.