Målsætninger og bedømmelse af ansøgning

Målsætninger for støtte til forskning

Velliv Foreningen ønsker, at indsatsen for mental sundhed i arbejdslivet forbedres med udgangspunkt i forskningsbaseret viden og virkningsfulde værktøjer. Viden og værktøjer skal derfor understøtte de indsatser, som vi ønsker at støtte på øvrige områder og i kampagner og aktiviteter målrettet indsatsen på arbejdspladserne.

Vi ønsker at fremme forskning, der udvikler nytænkende initiativer, ny viden, nye metoder eller værktøjer. Forskningen skal foregå i et tæt samarbejde med arbejdspladser mhp. at forebygge eller håndtere mentale sundhedsudfordringer på små og mellemstore virksomheder, for unge- og førstegangsansatte eller blandt ledere og seniorer. Et vigtigt formål er at kunne udvikle og udbrede ’best pratice’ som virksomhederne kan tage afsæt i, når de vil engagere sig i konkrete indsatser for mental sundhed.

Velliv Foreningen støtter projekter, der afdækker hvordan kendte mentale sundhedsudfordringer kan forebygges, hvordan aktører på den enkelte arbejdsplads kan handle og opnå resultater, og hvordan strukturer og rammer i samfundet kan fremme mental sundhed. Projekter med fokus på nye mentale sundhedsudfordringer, der har særlig relation til arbejdslivet, kan også opnå støtte.
Forskningsindsatsen skal være innovativ og med et tværfagligt fokus, så forskningsresultaterne i høj grad går i spænd med den nuværende og fremtidige virkelighed på arbejdspladserne. Desuden forudsættes et væsentligt indslag af involvering og formidling i forhold til arbejdspladserne. Det er ønsket, at denne ambition og en øget rekruttering af yngre forskere kan medvirke til en fornyelse af arbejdslivsforskningen.

For at indfri ambitionerne for arbejdspladsforskningen ønsker Velliv Foreningen desuden at lave udbud af mere målrettede puljer og at etablere virtuelle eksterne forskningsklynger og -centre. Det er desuden Velliv Foreningens mål at medvirke til at skabe rammer for videndeling mellem forskningsprojekterne og rammer, hvor arbejdspladser og forskere kan mødes og udvikle nye løsninger.

Velliv Foreningen modtager ansøgninger, der retter sig mod alle tre slags forebyggelse

• Primær forebyggelsesindsats (erhvervsaktive der ikke er mentalt udfordret)
• Sekundær forebyggelsesindsats (erhvervsaktive der er mentalt udfordret, stresssymptomer m.m.)
• Tertiær forebyggelsesindsats (erhvervsaktive der skal tilbage til arbejdet efter langtidssygemeldinger)

Forandringsmodel

I forandringsmodellen for Forskning er det illustreret, hvordan samspillet mellem Velliv Foreningen, ansøger, projektet og resultaterne i praksis virker, så målsætningen kan opfyldes.

Sådan bedømmer vi ansøgningen

Sekretariatet arbejder med en række kriterier, som forskningsansøgninger vurderes ud fra. Det er Velliv Foreningens bestyrelse, der beslutter, hvilke ansøgninger der imødekommes med en bevilling.

Når I har fået godkendt en prækvalifikation og indsendt en ansøgning, tjekker vi, om vi mangler oplysninger for at kunne bedømme den. Vi kontakter jer, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.

Velliv Foreningen vurderer herefter ansøgningen med to overordnede perspektiver:

  1. Det forskningsmæssige (er der tale om et godt projekt set med forskningskvalitets-briller)
  2. Det strategiske (bidrager forskningsprojektet til at nå de strategiske målsætninger omkring f.eks. arbejdspladsforankring, interdisciplinaritet, interessentinddragelse, videndeling og formidlingsindsats)

Vi benytter en eller flere eksterne sagkyndige (som er anonyme for ansøger og som ikke er inhabile ift. en ansøgning eller ansøgere) til at vurdere ansøgningen. I højre side finder du to skabeloner. Her kan du se de kriterier som de ekstern sagkyndige vurderer ansøgningerne ud fra. De eksterne sagkyndige er forskeruddannede personer, som har en særlig indsigt og forskningserfaring på det felt, der er fokus på i ansøgningen. De eksterne sagkyndige vurderer ansøgningen og formulerer en forskningsmæssig indstilling. Indstillingen drøftes med Velliv Foreningen, som udarbejder en samlet indstilling hvori en vurdering af forskningsprojektets strategiske parametre også indgår.

Afgørende elementer i vurderingen er, hvor godt projektet passer med Velliv Foreningens målsætninger for det pågældende indsatsområde, og om projektet har fokus på en præcis og relevant målgruppe. Dertil kommer også overvejelser om projektet er tilstrækkeligt ambitiøst og nytænkende, og hvor sandsynligt det er, at projektet bliver en succes.

Vurderingen tilstilles Velliv Foreningens bestyrelse og opsummeres i en "indstilling til godkendelse" eller en "indstilling til afslag".

Bestyrelsens arbejde

Samtlige vurderinger og indstillinger samles til bestyrelsesmedlemmerne 14 dage før uddelingsmødet. Bestyrelsesmedlemmerne kan via adgang til ansøgnings- og bevillingssystemet desuden læse ansøgninger og alle indsendte bilag.

På uddelingsmødet gennemgås og drøftes de enkelte ansøgninger med udgangspunkt i eksterne sagkyndiges og sekretariatets samlede vurdering af ansøgningerne. Når bestyrelsen har truffet beslutning, er uddelingen er afsluttet, og sekretariatet kan meddele ansøgerne bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen kan foretage en betinget godkendelse med henvisning til konkrete forhold, hvorefter sekretariatet vil indhente yderligere dokumentation og oplysninger hos ansøger, eller drøfte forslag til justeringer i ansøgningen. Opfyldes betingelserne evt. med inddragelse af en drøftelse med den eksterne sagkyndige eller med bestyrelsen, kan en bevilling endeligt godkendes.

Bestyrelsen kan også vælge at bevilge et mindre beløb end det ansøgte beløb.

På samme måde, som der hos ansøger indhentes accept af en betinget godkendelse, skal bevilling af reduceret beløb drøftes med og accepteres af ansøger, inden projektet kan påbegyndes.

Bestyrelsen kan også afvise en ansøgning og samtidig beslutte at opfordre ansøger til at lave en ny og revideret ansøgning med henvisning til elementer, der vil forbedre en ansøgning, der så kan indgå på lige fod med andre ansøgninger i en senere bevillingsrunde.

Efter uddelingsmødet

Efter uddelingsmødet modtager ansøgere en mail med oplysning om, at der på deres "min side" er nyt om bestyrelsens behandling af ansøgningen. Hvis man har fået tilsagn om støtte, åbnes der på "min side" også op for muligheden for at indtaste betalingsterminer med henblik på senere indsendelse af udgiftsbilag. Dette er en forudsætning for at anmode om udbetaling.

Kommunikation foregår gennem "min side", for at Velliv Foreningen kan opfylde kravene i GDPR-forordningen om personregistrering.