Målsætninger og bedømmelse

Med indsatsområdet "Analyser og kampagner” støtter Velliv Foreningen indsamling og analyse af viden som giver indsigt i tendenser, påvirkninger eller forandringer, der udfordrer vores mentale sundhed i arbejdslivet og i samfundet generelt. Samtidig støtter vi også kampagner, som bringer ny indsigt videre, så det styrker kendskab, holdning og handling hos målgrupper, som påvirkes af de analyserede udfordringer.

Analyser og kampagner skal være til gavn for større målgrupper og have en landsdækkende relevans.

Velliv Foreningen modtager ansøgninger, der retter sig mod alle tre slags forebyggelse

 • Primær forebyggelsesindsats (mennesker der ikke er mentalt udfordret)
 • Sekundær forebyggelsesindsats (mennesker der er mentalt udfordret, stresssymptomer m.m.)
 • Tertiær forebyggelsesindsats (mennesker der skal tilbage til arbejdet efter langtidssygemeldinger)

Forandringsmodel

I forandringsmodellen for analyse og kampagne er det illustreret, hvordan samspillet mellem Velliv Foreningen, ansøger, projektet og resultaterne i praksis virker, så målsætningen kan opfyldes.

Se modellen her.

Sådan bedømmer vi ansøgningen

Sekretariatet arbejder med fem kriterier, som ansøgninger vurderes ud fra. Det er Velliv Foreningens bestyrelse, der beslutter, hvilke ansøgninger der imødekommes med en bevilling.

Når sekretariatet modtager jeres ansøgning tjekker vi, om vi mangler oplysninger for at kunne bedømme den. Vi kontakter jer, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.

Herefter læser og scorer sekretariatet ansøgningen efter fem kriterier med forskellige temaer. Kriterierne er:

 • Målopfyldelse
  Hvor godt passer projektet med Velliv Foreningens målsætninger for det pågældende indsatsområde?
 • Målgruppen
  Har projektet fokus på en præcis og relevant målgruppe?
 • Cost-benefit
  Hvordan vurderes omkostninger i projektet i forhold til de potentielle gevinster?
 • Nytænkende
  Er projektet tilstrækkeligt ambitiøst?
 • Succespotentiale
  Hvor sandsynligt er det, at projektet bliver en succes?

Scorekriterierne, som også bruges af bestyrelsen, bliver opsummeret i enten "indstilling til godkendelse" eller en "indstilling til afslag". Desuden laves en kort skriftlig opsummering, som begrunder og uddyber de væsentligste faktorer, der har medvirket til indstillingen.

Bestyrelsens arbejde

Samtlige indstillinger samles til bestyrelsesmedlemmerne 14 dage før uddelingsmødet. Bestyrelsesmedlemmerne kan via adgang til ansøgnings- og bevillingssystemet læse ansøgninger og bilag, resume af de enkelte ansøgninger, sekretariatets score på de fem kriterier, samt indstilling til bevilling eller afslag.

På uddelingsmødet gennemgås de enkelte ansøgninger med udgangspunkt i bestyrelsens forudgående gennemgang og scoring af ansøgningerne. Når den allokerede økonomiske ramme til hvert indsatsområde og til det pågældende uddelingsmøde er opbrugt er uddelingerne afsluttet, og sekretariatet kan meddele ansøgerne bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen kan foretage en betinget godkendelse, så vil sekretariatet indhente yderligere oplysninger eller drøftelser og evt. inddrage bestyrelsen, hvorefter bevillingen kan godkendes.

Bestyrelsen kan også vælge at bevilge et mindre beløb end det oprindeligt ansøgte beløb. På samme måde som med en betinget godkendelse skal bevilling af reduceret beløb drøftes med, og accepteres af ansøger, inden der kan ske en udbetaling.

Bestyrelsen kan også beslutte at opfordre ansøger til at lave en ny og revideret ansøgning, der så kan indgå på lige fod med andre ansøgninger i en senere bevillingsrunde.

Efter uddelingsmødet

Efter uddelingsmødet modtager ansøgere en mail med oplysning om, at der på deres "min side" er nyt om bestyrelsens behandling af ansøgningen. Hvis man har fået tilsagn om støtte, åbner  muligheden for på et tidspunkt at indsende udgiftsbilag. Det er en forudsætning for at anmode om udbetaling.

Kommunikation foregår gennem "min side" for at Velliv Foreningen kan opfylde kravene i GDPR-forordningen om personregistrering.