Manøvredygtige NGO'er med høj trivsel

Børns Vilkår vil sikre god psykisk trivsel i en kommende periode med stor vækst og forandringer i de ansattes arbejdsliv. Derfor har organisationen taget initiativ til et projekt, der skal understøtte den gode mentale sundhed og udvikle ledelsesmetoder, som også andre NGO’er får mulighed for at drage nytte af.

ngoarbejde.jpg

Ansøger

Børns Vilkår

Bevilling

DKK 472.000

Projektperiode

2018 - 2020

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2018

Ansatte i NGO’er er ofte mennesker med et stærkt behov for at gøre en forskel i verden. Samtidig er NGO’er kendetegnet ved at være komplekse organisationer, der skal tilpasse sig hurtigt skiftende vilkår og muligheder. Det kræver meget af NGO’ernes ansatte og deres ledere, når de sammen skal være konstant ”omstillingsparate” – og huske at holde fri, selv om de er mere arbejdspassionerede end de fleste.

Børns Vilkår er en typisk NGO, men organisationens mere end 100 medarbejdere står foran en stor organisatorisk forandring. Et traditionelt ledelseshierarki vil lade sig udfordre til fordel for en ny struktur, hvor medledelse og decentrale beslutninger skal skabe øget innovation og trivsel i en netværksbaseret organisation.

”Vi vil sikre os, at de store forandringer vi står foran, ikke fører til psykisk mistrivsel - samt at vi har en organisation, der kan følge med i omverdenens høje forandringstempo. I løbet af de kommende år vil vi udvikle og måle på forandringen af vores organisation. Vi skal måle på forandringshastighed, organisationens smidighed og medarbejdernes oplevelse af selvbestemmelse og meningsfuldhed,” siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

For at gennemføre processen vil Børns Vilkår samarbejde med Implement Consulting Group og undervejs vil erfaringerne blive opsamlet og delt med de andre danske NGO’er.

Børns Vilkårs indsats modtager 472.000 kr. i støtte til projektet fra Velliv Foreningen. 

Problem

Store organisatoriske forandringer kan være præget af kompleksitet og påvirke medarbejdernes mentale sundhed. Børns Vilkår vil med dette projekt sikre god psykisk trivsel i en kommende periode med stor vækst og forandringer, hvor et traditionelt ledelseshierarki vil lade sig udfordre til fordel for en netværksbaseret organisation. Projektets formål er at klæde ledere og medarbejdere på til enkeltvis og i fællesskab at fremme den mentale sundhed på arbejdspladsen.

Målgruppe

Den primære målgruppe for projektet er medarbejderne i Børns Vilkår, som består af mere end 100 personer. Projektet har desuden en sekundær målgruppe i form af øvrige danske NGO’er, der arbejder med netværksledelse, da erfaringer og ledelsesmetoder vil blive delt hertil.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Indsatsen er nu afsluttet. Børns Vilkår har i projektet hentet inspiration i sociokratiske arbejdsgange, som er en relativ ny måde at organisere beslutningsprocesser på i mindre og større grupper. Beslutninger træffes gennem samtykke i grupper af en vis størrelse. Disse grupper kaldes cirkler og er selvledende med eget formål, egne opgaver og egne medlemmer.

Efter et solidt forarbejde af dialog og kompetenceudvikling blandt ledere og medarbejdere blev den første cirkel i Børns Vilkår etableret i juni 2019, og derefter er fulgte ca. 1 cirkel om måneden, så der ved projektets afslutning er 11 cirkler med 5-8 deltagere i hver. Evalueringen af projektet viser, at ledere og medarbejdere i stigende grad føler sig klædt på til at bruge cirklerne, og der er samtidig indikationer af, at værktøjer og metoder opleves virkningsfulde og har positiv indvirkning på medarbejdernes trivsel.

Børns Vilkår har lært meget undervejs. Tilgangen i projektet har fra starten af været at bevæge sig fremad med små skridt og lære og tilpasse undervejs - ikke at trække en færdigsyet model ned over organisationen. Derfor har der været lagt stor vægt på at træne og tilpasse projektet undervejs, for at sikre, at værktøjer og metoder kom til at passe til Børns Vilkår. Et vigtigt læringspunkt har været, at det tager tid at skabe en kulturforandring i en organisation, hvilket man i Børns Vilkår var bevidst om fra start, men stadig arbejder med.

En del af projektets målsætning var at formidle principper og metoder fra projektet ud til en bredere kreds i NGO-verdenen. Børns Vilkår har i den forbindelse etableret et direktørnetværk med deltagelse af direktører og vicedirektører fra 7 andre NGO’er. Drøftelserne i netværket har ført til, at flere af de deltagende organisationer er gået i gang med at eksperimentere med at indføre elementer fra sociokratiet eller videreudvikle på eksisterende mere agile organisationsformer. Netværkets deltagere har besluttet at fortsætte netværket efter projektets afslutning.