Gå til sidens indhold

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for besøgende på hjemmesiden for Velliv Foreningen fmba. Teksten linker også til beskrivelse af vores brug af cookies på hjemmesiden.

Behandling af personoplysninger

Som et naturligt led i Velliv Foreningen fmba's (”Velliv Foreningen”) aktiviteter sker der behandling af personoplysninger om besøgende på vores hjemmesider. Det er Velliv Foreningens politik, at der skal være åbenhed om denne behandling. Denne politik beskriver derfor, hvordan Velliv Foreningens behandler de personoplysninger, som indsamles ved brug af vores hjemmesider - herunder på www.vellivforeningen.dk.

Vi fører intet register over vores medlemmer. Vores medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i Velliv (tidligere Nordea Liv & Pension). Persondataoplysninger, der anvendes til administration af medlemsrettigheder, håndteres af Velliv samt dennes tredjepart.

Dataansvarlig

Det er Velliv Foreningen, CVR-nr. 36741422, Lautrupvang 10, 2750 Ballerup, Danmark, der er dataansvarlig for den indsamling og behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne politik.

Indsamling og typer af personoplysninger

Velliv Foreningen indsamler, lagrer og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din brug af vores hjemmesider.

De personoplysninger, som vi behandler om dig, udgør navnlig almindelige personoplysninger, herunder identitets- og kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail samt eventuelt oplysning om, at du har et eksisterende pensions- eller forsikringskundeforhold i Velliv, herunder aftalenummer, hvilket er en forudsætning for medlemskab af Velliv Foreningen. Herudover behandler vi oplysninger om dit vælger-ID, afstemningskode og den korrespondance, vi har med dig. Er du kandidat, behandler vi tillige oplysninger om dine tidligere erhvervserfaring og dine personlige værdisæt af betydning for kandidaturet. I sjældne tilfælde behandler Velliv Foreningen følsomme personoplysninger om dig, f.eks. hvis det har været nødvendigt for dig at afgive sådanne oplysninger i forbindelse med en donationsansøgning eller lignende.

I forbindelse med din afgivelse af dine personoplysninger vil det altid fremgå, om afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling. Personoplysningerne indsamles direkte fra dig.

Hvorfor behandler Velliv Foreningen dine personoplysninger?

Velliv Foreningen behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

Nyhedsbreve:
Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil Velliv Foreningen behandle dine personoplysninger til fremsendelse af nyhedsbreve fra Velliv Foreningen med bl.a. aktuelle medlemsaktiviteter og informationer. Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker at modtage disse nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at rette henvendelse pr. e-mail på info@vellivforeningen.dk eller ved at benytte afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet.

Donationsansøgninger:
Hvis du indsender en prækvalifikation eller ansøgning om en donation til et almennyttigt projekt indenfor mental sundhed, indgår dine personoplysninger i ansøgningen. Disse oplysninger anvendes til at kontakte dig i forbindelse med ansøgningsprocessen samt til at udbetale din donation - såfremt din ansøgning godkendes. Læs mere om, hvordan vi behandler din ansøgning her.

Kandidatanmeldelse:
I forbindelse med repræsentantskabsvalg i Velliv Foreningen har du som medlem mulighed for at stille op. Dette gør du via et opstillingssystem, hvor du bl.a. skal afgive dine kontaktoplysninger. Oplysningerne anvendes dels til at kontakte dig i valgperioden, men også til at kontrollere om du opfylder kravene til valgbarhed, hvilket du afgiver samtykke til. Såfremt du opfylder kravene, vil dele af dine oplysninger blive offentliggjort. Hvilke oplysninger det drejer sig om, fremgår af systemet, der er åbent i opstillingsperioden.

Medlemsservice og -kommunikation:
Når du henvender dig til Velliv Foreningen, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver, så vi kan behandle dine henvendelser. Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os (f.eks. helbredsoplysninger, oplysning om politisk overbevisning eller oplysning om etnicitet), medmindre det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse. I den forbindelse bør du kun sende oplysningerne stærkt krypteret, hvis du fremsender disse data via e-mail.

Jobansøgning:
Hvis du søger job hos Velliv Foreningen, kan du fremsende din ansøgning med e-mail eller med posten. Vi anvender dine kontaktoplysninger til at kontakte dig ifm. ansøgningsprocessen og opfordrer dig til ikke at fremsende følsomme personoplysninger eller dit CPR-nummer, da dette ikke er relevant i rekrutteringsprocessen.

Brug af hjemmeside:
Velliv Foreningen har adgang til oplysninger om besøgende på hjemmesiden samt de besøgendes brug af hjemmesiden og dennes funktioner. Når du har besøgt Velliv Foreningens hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger om dig:

 • De sider du har besøgt
 • Hvornår du besøgte dem
 • Hvor længe du besøgte dem
 • Browsertype
 • Type af PC, MAC eller mobilt udstyr, du har brugt
 • IP-adresse

De indsamlede data behandles på grundlag af Velliv Foreningens legitime interesse i at opnå kendskab til brugernes anvendelse af hjemmesiden. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derudover data om alle vores brugeres færden på hjemmesiden for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender hjemmesiden og forsøger på denne baggrund at gøre hjemmesiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på internettet, når du forlader vores site. Du kan læse mere om brug af cookies i vores cookiepolitik.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger:
Når Velliv Foreningen behandler dine personoplysninger, sker det i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler. Retsgrundlagene for behandlingen af dine personoplysninger er følgende:

 • Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er bl.a. at håndtere kandidatanmeldelser og donationsansøgninger, udsendelse nyhedsbreve, optimere vores hjemmeside samt administrere dit medlemskab af Velliv Foreningen.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse for Velliv Foreningen, eksempelvis ved håndtering af dine vedtægtsbestemte demokratiske rettigheder ifm. repræsentantskabsvalg, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.
 • Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eksempelvis i tilfælde af en tvist, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.
 • Behandlingen af dine eventuelle følsomme personoplysninger er undtagelsesvist nødvendig for besvarelse af en henvendelse fra dig og sker således som led i Norlivs legitime foreningsmæssige aktiviteter, som ikke videregives uden dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra d, eller ved indhentelse af dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a.

Hvem deler Velliv Foreningen dine personoplysninger med?

Velliv Foreningen udveksler visse af dine personoplysninger med Velliv for at sikre, at du er aktiv forsikringstager, hvilket er en forudsætning for et medlemskab af Velliv Foreningen.

Velliv Foreningen overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til Velliv Foreningens leverandører, som leverer ydelser på Velliv Foreningens vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, behandling af donationsansøgninger og anmeldelse af kandidatur til valg. Disse leverandører behandler alene personoplysningerne på Velliv Foreningens vegne og i overensstemmelse med Velliv Foreningens instruks og kan således ikke behandle personoplysninger til egne formål.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

Hvis dine personoplysninger overføres til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, vil Velliv Foreningen sikre, at overførslen altid sker på et lovligt grundlag. Overførsel kan f.eks. være aktuel, hvis Velliv Foreningen skal benytte en IT-leverandør, der er placeret i et tredjeland. Overførselsgrundlaget kan bl.a. være en afgørelse fra EU-Kommissionen om et tilstrækkeligt af beskyttelsesniveau, EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som modtageren er bundet af, eller EU-U.S. Privacy Shield, hvis modtageren er etableret i USA og certificeret under denne ordning.

Dine rettigheder

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Nogle af rettighederne gælder dog alene under visse omstændigheder.

Retten til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og i den forbindelse også ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger samt information om:

 • Formålet med behandlingen,
 • Kategorierne af personoplysninger,
 • Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for overførslen,
 • Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne,
 • Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger,
 • Retten til at klage til Datatilsynet,
 • Hvorfra dine personoplysninger stammer.
 • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, og i den forbindelse som minimum oplysninger om logikken her i samt betydning og de forventede konsekvenser heraf.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Retten til sletning

Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet under visse omstændigheder, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker samtykket tilbage.

Retten til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med, at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

Retten til dataportabilitet

Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig, hvis teknisk muligt.

Retten til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

Har din anmodning om berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger givet anledning til, at Norliv har foretaget ændringer, underretter Velliv Foreningen modtagere af dine personoplysninger, herunder Velliv, om disse ændringer, således at ændringerne slår igennem hos dem, som Velliv Foreningen efter databeskyttelsesreglerne er forpligtet til at give information herom.

Hvis du ønsker at udøve en af disse rettigheder, kan du rette henvendelse til:

Velliv Foreningen fmba
Lautrupvang 10
2750 Ballerup
Tlf.: 22 60 07 12
Mail: info@velllivforeningen.dk

Sikkerhed

Velliv Foreningen lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles fortroligt, og at oplysningerne kun behandles af medarbejdere, der er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles for at undgå, at dine personoplysninger tilintetgøres, misbruges eller kommer uvedkommende i hænde.

Opbevaring af personoplysninger

Velliv Foreningen sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede personoplysninger, så personoplysningerne til enhver tid er korrekte.

Dine personoplysninger vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt for Velliv Foreningen at behandle eller opbevare dem til brug for ovenstående formål.

Velliv Foreningen fører ikke et register over vores medlemmer. Vores medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i Velliv, og personoplysninger relateret til medlemsskabet håndteres af Velliv. Af denne årsag er perioden for opbevaring af dine personoplysninger begrænset. Når du henvender dig til os, behandler og opbevarer dine personoplysninger, indtil din henvendelse er besvaret. Oplysningerne slettes herefter, medmindre vi har et konkret behov for at opbevare oplysningerne i en længere afgrænset periode af dokumentationshensyn.

Jobansøgninger vil blive opbevaret indtil afslutningen på rekrutteringsprocessen, og så snart det er taget stilling til ansøgerens egnethed.

Personoplysninger relateret til kandidaturanmeldelser opbevares indtil valgperioden er afsluttet, mens donationsansøgninger opbevares henholdsvis 12 måneder efter der er givet et afslag og 3 år efter projektets slutdato, hvis det godkendes.

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbreve, opbevarer vi oplysning om dit navn og din e-mailadresse, indtil du afmelder modtagelsen af nyhedsbrevet.

Opbevaring af oplysninger i relation til din onlinefærden, herunder cookies, fremgår af vores cookiepolitik.

Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over behandlingen af personoplysninger, kan du altid kontakte Norliv via e-mail eller telefon som angivet ovenfor. Du kan også rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28,5.1300 København K, www.datatilsynet.dk/kontakt/.

Opdatering af privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik opdateres løbende. På denne side ligger den seneste version.