Nyhed 11.06.2021

Velliv Foreningen får ny strategi for 2021-2024

Velliv Foreningens repræsentantskab har vedtaget en ny strategi for foreningen. Strategien har fået titlen Fælles overskud i livet, og løber til 2024.
web_velliv_10_06_21-000611.jpg

Velliv Foreningen har som ambition at bidrage til et Danmark med større overskud, hvor den enkelte får mere ud af livet. Den nye strategi sætter retning og mål for, hvordan foreningen vil understøtte den ambition i de kommende år.

En række allerede vedtagne beslutninger udgør hjørnestenene i den nye strategi. Det gælder således, at ejerskabet af Velliv er det økonomiske og medlemsmæssige grundlag for foreningen, at medlemsdemokratiet hviler på et stærkt demokratisk grundlag, at formuen skaber et overskud, som fordeles med 80% til medlemsbonus og 20% til almennyttige aktiviteter, og endelig at den almennyttige indsats inden for mental sundhed fastholdes og udvikles.

Den nye strategi består af tre dele, der tilsammen definerer, hvordan foreningen vil forfølge ambitionen om at skabe overskud i livet:

  • Et fortsat stærkt og fuldt ejerskab af pensionsselskabet Velliv.
  • Et engagerende medlemsarbejde.
  • En aktiv indsats for at forbedre mental sundhed.

Hvert område har en række udviklingspunkter:

Ejerskab

Foreningen vil fortsætte udmøntningen af den vedtagne politik for aktivt ejerskab.

Det er kunderne i Velliv, der igennem deres medlemskab af foreningen, ejer deres eget pensionsselskab. Udviklingen i ejerskabet har overgået alle forventninger og springet fra mindretalsaktionær til fuldt ejerskab er sket længe før oprindeligt tiltænkt. Derfor ændrer ambitionerne karakter i den kommende strategiperiode. Ejerskabsandele og kontrol træder i baggrunden i forhold til mere indholdsmæssige ambitioner for selskabets udvikling.

 

Medlemskab

Det er de færreste kunder, der selv vælger pensionsselskab, oftest er det virksomheders valg af pensionsordning, der resulterer i enkeltindividers medlemskab af Velliv Foreningen. Velliv Foreningen vil derfor styrke kendskabet til foreningen blandt medlemmer og styrke den oplevede værdi for det enkelte medlem.

Det sker i dag gennem bonusudbetalinger og deltagelse i det repræsentative medlemsdemokrati. Disse aktiviteter fastholdes. Som noget nyt, skal der udvikles medlemsaktiviteter og -materialer relateret til mental sundhed, blandt andet skal det være muligt at engagere sig som ambassadør for Velliv Foreningen.

 

Mental sundhed

Ambitionen har, siden de første uddelinger i 2018, været at understøtte, at flere mennesker og arbejdspladser i Danmark får et større mentalt overskud. På baggrund af de første års erfaringer med uddelinger har der vist sig et behov for at skærpe rammerne for uddelinger. Således skal mulighederne for at udvikle og gennemføre projekter på enkeltarbejdspladser og i civilsamfundet styrkes. De store udviklingsorienterede arbejdspladsprojekter skal yderligere dokumenteres og evalueres, og der skal arbejdes for, at resultater fra succesfulde projekter udbredes og opskaleres i større udstrækning, så de kan komme endnu flere til gavn. Endelig skal forskningsindsatsen være mere anvendelsesorienteret i forhold til arbejdspladser.

 

Der lukkes for ansøgninger

For at implementere den nye strategi i forhold til de almennyttige uddelinger lukkes der for ansøgning til indsatsområde 2 og 3 og forskningsprojekter i en periode efter den kommende ansøgningsfrist den 17. august (svar ultimo december). Der åbnes igen for ansøgninger den 1. marts 2022 med ansøgningsfrist den 21. april 2022.

Der vil dog fortsat være muligt at sende ansøgninger til puljen for de lokale civilsamfundsprojekter på op til 50.000 kr. (indsatsområde 1).