Gå til sidens indhold

Sådan bedømmer vi ansøgningen

Sekretariatet arbejder med en række kriterier, som forskningsansøgninger vurderes ud fra. Det er Velliv Foreningens bestyrelse, der beslutter, hvilke ansøgninger der imødekommes med en bevilling.

Når I har fået godkendt en prækvalifikation og indsendt en ansøgning, tjekker vi, om vi mangler oplysninger for at kunne bedømme den. Vi kontakter jer, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.

Velliv Foreningen vurderer herefter ansøgningen med to overordnede perspektiver:

  1. Det forskningsmæssige (er der tale om et godt projekt set med forskningskvalitets-briller)
  2. Det strategiske (bidrager forskningsprojektet til at nå de strategiske målsætninger omkring f.eks. arbejdspladsforankring, interdisciplinaritet, interessentinddragelse, videndeling og formidlingsindsats)

Vi benytter en eller flere eksterne sagkyndige (som er anonyme for ansøger og som ikke er inhabile ift. en ansøgning eller ansøgere) til at vurdere ansøgningen. I højre side finder du to skabeloner. Her kan du se de kriterier som de ekstern sagkyndige vurderer ansøgningerne ud fra. De eksterne sagkyndige er forskeruddannede personer, som har en særlig indsigt og forskningserfaring på det felt, der er fokus på i ansøgningen. De eksterne sagkyndige vurderer ansøgningen og formulerer en forskningsmæssig indstilling. Indstillingen drøftes med Velliv Foreningen, som udarbejder en samlet indstilling hvori en vurdering af forskningsprojektets strategiske parametre også indgår.

Afgørende elementer i vurderingen er, hvor godt projektet passer med Velliv Foreningens målsætninger for det pågældende indsatsområde, og om projektet har fokus på en præcis og relevant målgruppe. Dertil kommer også overvejelser om projektet er tilstrækkeligt ambitiøst og nytænkende, og hvor sandsynligt det er, at projektet bliver en succes.

Vurderingen tilstilles Velliv Foreningens bestyrelse og opsummeres i en "indstilling til godkendelse" eller en "indstilling til afslag".

Bestyrelsens arbejde

Samtlige vurderinger og indstillinger samles til bestyrelsesmedlemmerne 14 dage før uddelingsmødet. Bestyrelsesmedlemmerne kan via adgang til ansøgnings- og bevillingssystemet desuden læse ansøgninger og alle indsendte bilag.

På uddelingsmødet gennemgås og drøftes de enkelte ansøgninger med udgangspunkt i eksterne sagkyndiges og sekretariatets samlede vurdering af ansøgningerne. Når bestyrelsen har truffet beslutning, er uddelingen er afsluttet, og sekretariatet kan meddele ansøgerne bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen kan foretage en betinget godkendelse med henvisning til konkrete forhold, hvorefter sekretariatet vil indhente yderligere dokumentation og oplysninger hos ansøger, eller drøfte forslag til justeringer i ansøgningen. Opfyldes betingelserne evt. med inddragelse af en drøftelse med den eksterne sagkyndige eller med bestyrelsen, kan en bevilling endeligt godkendes.

Bestyrelsen kan også vælge at bevilge et mindre beløb end det ansøgte beløb.

På samme måde, som der hos ansøger indhentes accept af en betinget godkendelse, skal bevilling af reduceret beløb drøftes med og accepteres af ansøger, inden projektet kan påbegyndes.

Bestyrelsen kan også afvise en ansøgning og samtidig beslutte at opfordre ansøger til at lave en ny og revideret ansøgning med henvisning til elementer, der vil forbedre en ansøgning, der så kan indgå på lige fod med andre ansøgninger i en senere bevillingsrunde.

Efter uddelingsmødet

Efter uddelingsmødet modtager ansøgere en mail med oplysning om, at der på deres "min side" er nyt om bestyrelsens behandling af ansøgningen. Hvis man har fået tilsagn om støtte, åbnes der på "min side" også op for muligheden for at indtaste betalingsterminer med henblik på senere indsendelse af udgiftsbilag. Dette er en forudsætning for at anmode om udbetaling.

Kommunikation foregår gennem "min side", for at Velliv Foreningen kan opfylde kravene i GDPR-forordningen om personregistrering.

Velliv Foreningens bestyrelse

Se Velliv Foreningens bestyrelse her.