Gå til sidens indhold

Om Velliv Foreningen

Alle kunder i Velliv er automatisk medlemmer af Velliv Foreningen. Her kan du læse mere om Velliv Foreningens formål og historie.

_C2A0017.jpg

Sådan opstod foreningen

Velliv Foreningen blev stiftet d. 6. august 2015 ved en opdeling af TryghedsGruppen. Foreningen havde ca. 330.000 medlemmer (i dag ca. 340.000), som alle var kunder i Nordea Liv & Pension (i dag kaldet Velliv). Med stiftelsen fulgte en formue på 8 mia. kr.

Det vil Velliv Foreningen

Foreningen vil sikre en stærk demokratisk basis gennem engagement og valgdeltagelse i foreningen, bonus og andre medlemsfordele. Derudover arbejder foreningen for at fremme god mental sundhed i Danmark gennem almennyttige uddelinger.

Tidslinje

2015
Finanstilsynet godkender stiftelse af foreningen.
Foreningen etableres med et repræsentantskab med afsæt i Tryghedsgruppen.

2016
Landsdækkende valg til repræsentantskabet og dannelse af bestyrelsen. Repræsentantskabet beslutter en strategi for foreningen og en delstrategi for de almennyttige aktiviteter.
Repræsentantskabet beslutter at købe 25 % af medlemmernes pensionsselskab Nordea Liv & Pension. 
Sekretariatet etableres og opbygges.

2017
Navneskift fra Foreningen NLP til Norliv - foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension. 
Der gennemføres landsdækkende medlemsmøder.
Model for udbetaling af medlemsbonus besluttes.
Repræsentantskabet beslutter at købe yderligere 45 % af Nordea Liv & Pension af Nordea.


2018
Valg til repræsentantskabet i regionerne vest for Storebælt Første udbetaling af medlemsbonus til beslutning.
Åbning for ansøgninger til støtte af aktiviteter der forebygger god mental sundhed.
Købet af yderligere 45 % Nordea Liv & Pension gennemført.
Navneskift fra Norliv -foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension til Velliv Foreningen. 

2019
Velliv Foreningen køber de sidste af Nordeas aktier tilbage. Dermed er foreningens medlemmer, der alle er kunder i Velliv, nu 100 procent ejer af deres pensionsselskab.

Vores mission

En vigtig ambition i foreningen er at engagere medlemmerne i valg til repræsentantskabet, da det er forudsætningen for et levende foreningsdemokrati, der afspejler medlemmernes interesser.

Derudover vil foreningen give konkrete medlemsfordele til det enkelte medlem i form af en bonusudbetaling. Repræsentantskabet i foreningen har besluttet, at 80 % af foreningens overskud skal gå til bonusudbetaling. Størrelsen på det samlede bonusbeløb bliver hvert år besluttet på det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret.

De resterende 20 % af overskuddet går til almennyttige aktiviteter, der fremmer mental sundhed i Danmark. Særligt mentale helbredsudfordringer er en stigende udfordring for danskerne. Dårlig mental sundhed som f.eks. stress medfører dagligt omkring 35.000 sygemeldinger, og herudover kommer symptomer på angst, depression, søvnbesvær og ensomhed, der også har været i stigning i de senere år. Det har enorme velfærdsmæssige konsekvenser for den enkelte og familien samt store økonomiske konsekvenser for virksomhederne og det offentlige. Velliv Foreningen vil gerne bidrage til at afhjælpe denne udfordring via forebyggende indsatser.

Governance


Medlemmer

Velliv Foreningen er et repræsentativt demokrati, hvor foreningens ca. 340.000 medlemmer med afsæt i de fem danske regioner hvert fjerde år kan stille op og stemme til valg til foreningens repræsentantskab. Dermed er det i sidste instans medlemmerne, der bestemmer retningen for foreningen.

Repræsentantskabet

Den højeste myndighed i foreningen er repræsentantskabet. Det består af ca. 50 repræsentanter valgt af og blandt medlemmerne. Repræsentantskabet fastlægger rammerne for foreningens arbejde, vælger bestyrelsen og godkender overordnede strategier, regnskab og vedtægter mv. Der er valg til repræsentantskabet hver andet år på skift i regionerne øst og vest for Storebælt.

Bestyrelsen

Repræsentantskabet vælger syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter i Velliv Foreningen. Det er bestyrelsen, der leder foreningen og træffer beslutning om foreningens investeringer.

Sekretariat

Foreningens sekretariat betjener de foreningspolitiske fora, står for at overvåge og justere i formueplejen, yder medlemsservice og andre administrative servicefunktioner og står for at administrere og forberede de almennyttige uddelinger til bestyrelsesbeslutning.

Investeringer

Et godt afkast af foreningens formue er forudsætningen for, at Velliv Foreningen kan skabe værdi for medlemmerne og danskerne generelt. Det er afkastet, der skal sikre en god bonus og finansiere foreningens almennyttige aktiviteter.

I 2016 købte foreningen 25 % af aktierne i Nordea Liv & Pension (senere kaldet Velliv), og i 2017 yderligere 45 % under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse i foråret 2018. Godkendelsen blev givet i foråret 2018. Herefter ejer Velliv Foreningen 70 % af pensionsselskabet og er dermed hovedaktionær i pensionsselskabet. I løbet af de kommende år vil pensionsselskabet købe Nordea helt ud, så Velliv Foreningen ejer 100 % og pensionsselskabet Velliv bliver et fuldt ud kundeejet selskab.

Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om foreningens overordnede investeringsstrategi. Foreningens direktør Lars Wallberg træffer beslutning om justeringer af investeringerne indenfor de af bestyrelsen fastlagte rammer. Investeringsstrategien omfatter den del af foreningens formue, der ikke er investeret i datterselskabet Velliv, og omfatter en formue på ca. 3 mia. kr.

Bestyrelsen har på sit bestyrelsesmøde 23. maj 2018 lagt sig fast på en ny investeringsstrategi, der iværksættes fra 1. juli 2018 med følgende fordeling:

• 35 % obligationer og lån med høj kreditværdighed (fx ansvarligt lån til Velliv og danske realkreditobligationer).
• 15 % obligationer og lån med lavere kreditværdighed (fx fonde med lån til og obligationer udstedt af europæiske virksomheder).
• 35 % børsnoterede aktier.
• 15 % alternative investeringer (fx fonde med aktier i ikke-børsnoterede virksomheder og ejendomme). 

Fordelingen kan afvige med +/- 10 procentpoint, og der er er desuden fastlagt grænser for rente- og valutakursrisiko.
Investeringerne foretages under hensyntagen til ansvarlig investeringspraksis, som fastlægges af bestyrelsen.