Gå til sidens indhold

Arbejdspladserne

Vi har fokus på at fremme den mentale sundhed på arbejdspladserne.

Målsætning

Med indsatsområdet "Arbejdspladserne" har Velliv Foreningen fokus på fremme af mental sundhed gennem konkrete forebyggende aktiviteter på de enkelte arbejdspladser. Målet er, at flere medarbejdere og ledere behersker virkningsfulde værktøjer og metoder til enkeltvis og i fællesskab at fremme den mentale sundhed. Indsatserne skal tage udgangspunkt i ressourcer og konkrete forhold på arbejdspladserne. Forskningsaktiviteter skal være indsatsrettede.

Områder

Arbejdspladsindsatser skal særligt rettes mod tre områder på det private område:

 • De mindre og mellemstore virksomheder
 • Ledernes indsats
 • Unge og førstegangsansatte på arbejdsmarkedet

Aktiviteter rettet mod området de mindre og mellemstore virksomheder kan være:

 • Rådgiver- og støtteordninger, der kan deles mellem flere og rekvireres ad hoc
 • Hot-line, indsatspakker, sparring og bistand, der kan rekvireres ad hoc
 • Deling af viden og erfaringer i virksomhedernes netværk
 • Uddannelse, viden og netværks-aktiviteter til rådgivere om små virksomheders udfordringer og behov


Aktiviteter rettet mod området ledernes indsats kan være:

 • Kurser, undervisning, hotlines, indsatspakker, netværk og sparrings-muligheder internt og eksternt
 • Fokus på små arbejdspladser og udvalgte brancher
 • Styrkelse af mellemmænd (interne og eksterne konsulenter og rådgivere)

Aktiviteter rettet mod området unge og førstegangsansatte på arbejdsmarkedet kan være:

 • Mentorordninger og introduktionsforløb
 • Fokus på unges første erhvervsansættelse (ikke fritidsjob)

Velliv Foreningen modtager ansøgninger, der retter sig mod alle tre slags forebyggelsesindsatser:

 • Primær forebyggelsesindsats (mennesker der ikke er mentalt udfordret)
 • Sekundær forebyggelsesindsats (mennesker der er mentalt udfordret, stresssymptomer m.m.)
 • Tertiær forebyggelsesindsats (mennesker der skal tilbage til arbejdet efter langtidssygemeldinger)

Fokus i ansøgningerne

Vi forventer, at ansøgninger til indsatser på arbejdspladserne har stort fokus på at anvende virkningsfulde metoder, der har vist sig succesfulde i tidligere indsatser eller at designe nye metodiske tilgange, der ønskes testet med henblik på at opnå virkningsfulde metoder.

Det kan f.eks. være:

 • Praktiske målrettede indsatser med god forankring på virksomheder og i udvalgte brancher.
 • Opbygning af virksomhedsinterne ressourcer blandt medarbejdere og ledelse
 • Flerstrengede indsatser, der flugter med virksomhedens kerneopgaver
 • Indsatser, der kombinerer fokus på både individ, grupper/teams af ansatte, ledelsen og hele arbejdspladsen
 • Fokus på brug og test af bedste metoder og effektmåling

Støttens størrelse

En bevilling til en ansøgning indenfor indsatsområdet arbejdpladserne vil typisk være et større projekt eller et partnerskab og udgør minimum 50.000 kr. Der er ikke noget loft over bevillingsstørrelser.

Timesatser ved lønudgifter

For almindelige projekter:

For offentlig ansatte konsulenter følger overenskomstfastsat eller faktisk løn. Der skal efter anmodning fra Velliv Foreningen foreligge dokumentation for lønsatser. 

For interne medarbejdere og private konsulenter på junior kompetenceniveau vurderes lønsatsen indenfor en ramme på maksimalt 500 kr./timen (hvis der pligt til at tillægge moms) og 400 kr./timen (uden moms).

Private konsulenter på senior kompetenceniveau vurderes individuelt inden for en ramme på maksimalt 832 kr./timen (hvis der pligt til at tillægge moms) og 665 kr./timen (uden moms)

For forskning:

Projekter, der udføres af offentligt ansatte forskere, honoreres med overenskomstfastsat eller faktisk løn. Der skal efter anmodning fra Velliv Foreningen foreligge dokumentation for lønsatser.

Projekter, der udføres af forskere, som ikke er offentligt ansatte – eller ikke i det pågældende projekt de facto er offentligt ansatte – vurderes individuelt indenfor en ramme på maksimalt 625 kr./timen (hvis der pligt til at tillægge moms) og 500 kr./timen (uden moms).

Ansøgning

Ansøgninger modtages løbende op til 3 årlige frister og besluttes ved 3 årlige uddelingsrunder.