Gå til sidens indhold

Ansøgningsproces

Sådan forløber en ansøgningsproces.

 • 1. Ansøgers indledende informationssøgning

  Hjemmesiden er indgangen til at søge information om vores almennyttige uddelinger og til at søge om midler.

  Under "Mental sundhed" kan ansøgere læse om vores almennyttige delstrategi, indsatsområder og målsætninger. Her er der også adgang til vores NFA-analyser. Siden vil løbende blive udbygget med materialer om de projekter, vi støtter.

  Under "Søg støtte" vil den ansøgerrettede kommunikation foregå. Ansøger kan her orientere sig i forudsætninger for at søge, krav til ansøgninger og vejledninger inden ansøgningsarbejdet kan påbegyndes via et link til ansøgningssystemet.

 • 2. Ansøgers første kontakt - prækvalifikation og efterfølgende ansøgning

  Inden Velliv Foreningen kan modtage en ansøgning skal ansøger udfylde en prækvalifikationsanmodning. Den består af en formular med få felter, og har til formål at sekretariatet kan foretage en prioritering af relevante ansøgninger og en frasortering af ansøgninger, som åbenlyst ligger udenfor Velliv Foreningen fokus og indsatsområder. Frasorteringen gennem prækvalificeringen sparer både ansøger og sekretariat for at bruge tid på irrelevante ansøgninger. Det er målet at ansøger vil modtage et svar på prækvalifikationen straks og senest efter 14 dage.

  Relevante ansøgninger, vil umiddelbart få et link til oprettelse og to-faktor sign-up så du kan tilgå og udfylde den formular, der svarer til det indsatsområde, de har ønsket at søge indenfor. Derefter kan ansøgning udfyldes og sendes. Ansøger accepterer i den forbindelse en række betingelser f.eks. om Velliv Foreningens ret til at anvende personhenførbare oplysninger i sagsbehandling- og uddelingsprocesser.

 • 3. Modtagelse og kategorisering af ansøgninger

  Efter modtagelse af ansøgninger vil der - afhængig af udfyldelsen af ansøgningsformularen - umiddelbart være mulighed for at foretage en opdeling i ansøgninger efter indsatsområderne:

  1. Lokale indsatser
  2. Viden og formidling
  3. Arbejdspladserne
  4. Forskningsprojekter, som relaterer sig til indsatsområderne 2 og 3


  Kategoriseringen af ansøgninger vil blive brugt til prioriteringsarbejdet ifm. indstillinger og bevillinger.

 • 4. Sekretariatets sagsbehandling af ansøgninger og indstilling

  Hvis ansøgningen mangler oplysninger for at kunne blive bedømt, vil ansøger blive kontaktet med anmodning om yderligere oplysninger.

  Hvis ansøgningen er så fyldestgørende at den kan behandles, vil sekretariatet efter gennemlæsning score ansøgningen efter fem kriterier med forskellige temaer. Kriterierne er (i overskrifter):

  • Målopfyldelse
   Hvor godt passer projektet med Velliv Foreningens målsætninger for det pågældende indsatsområde?
  • Målgruppen
   Har projektet fokus på en præcis og relevant målgruppe?
  • Cost-benefit
   Hvordan vurderes omkostninger i projektet i forhold til de potentielle gevinster?
  • Nytænkende
   Er projektet tilstrækkeligt ambitiøst?
  • Succespotentiale
   Hvor sandsynligt er det, at projektet bliver en succes?


  Scorekriterierne, som også bruges af bestyrelsen, bliver opsummeret i en "indstilling til godkendelse" eller en "indstilling til afslag".

  Desuden vil der blive givet en kort skriftlig opsummering, som begrunder og uddyber de væsentligste faktorer, der har medvirket til indstillingen.

  Hvis der er tale om en forskningsansøgning, vil den - når alle relevante oplysninger foreligger - blive videregivet til en ekstern sagkyndig bedømmelse baseret på en sagkyndigvejledning udarbejdet af Velliv Foreningen. Efter sagkyndig bedømmelse gennemgår sekretariatet ansøgningen igen, og indstiller herefter tilsagn/afslag til beslutning i bestyrelsen.

 • 5. Bestyrelsens forberedelse til uddelingsmøderne

  Samtlige indstillinger, der relaterer sig til et givet uddelingsmøde i bestyrelsen samles og publiceres til bestyrelsesmedlemmerne 14 dage før uddelingsmødet. Bestyrelsesmedlemmerne kan via adgang til ECM Fond (ansøgnings-bevillingssystemet) læse ansøgninger og bilag, ansøgers resume af de enkelte ansøgninger, sekretariatets score på de fem kriterier samt indstilling til bevilling eller afslag og evt. ekstern sagkyndigs bedømmelse og indstilling.

 • 6. Bestyrelsens uddelingsmøde

  På uddelingsmødet gennemgås de enkelte ansøgninger med udgangspunkt i bestyrelsens forudgående gennemgang og scoring af ansøgningerne. Når den allokerede økonomiske ramme til hvert indsatsområde og til det pågældende uddelingsmøde er opbrugt er uddelingerne afsluttet, og sekretariatet kan meddele ansøgerne bestyrelsens beslutninger.

  Bestyrelsen kan evt. foretage en betinget godkendelse, således at sekretariatet, efter indhentning af yderligere oplysninger eller drøftelser - evt. med inddragelse af bestyrelsen - endeligt kan godkende en bevilling.

  Bestyrelsen kan også vælge at bevilge et mindre beløb end det oprindeligt ansøgte beløb. På samme måde som med en betinget godkendelse skal bevilling af reduceret beløb drøftes med og accepteres af ansøger inden der kan ske en udbetaling.

  Bestyrelsen kan også beslutte at opfordre ansøger til at lave en ny og revideret ansøgning, der så kan indgå på lige fod med andre ansøgninger i en senere bevillingsrunde.

 • 7. Efter uddelingsmødet

  Herefter udsendes mail til ansøgere med oplysning om, at der på deres "min side" er nyt om bestyrelsens behandling af ansøgningen. Hvis der gives tilsagn om støtte, åbnes for muligheden for på et tidspunkt at indsende udgiftsbilag som forudsætning for at anmode om udbetaling evt. som en rate.

  Anvendelsen af "min side"- relationen til ansøgere er valgt for at kunne opfylde kravene i GDPR-forordningen om personregistrering.