Gå til sidens indhold
Vores arbejdsplads

Hvordan skabes en åben virksomhedskultur, hvor medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer gribes?

Konsulentfirmaet ArbejdsmiljøCentret vil, sammen med en række forskere/konsulenter og seks SMV’er, gennemføre et interventionsprojekt, hvor forskningsbaseret viden omsættes til aktiviteter i praksis. Målet er at klæde lederne på til at hjælpe de medarbejdere, der er mentalt udfordrede eller sygemeldte.

En kort introduktion til projektet for medarbejdere.jpg

Problem

Danskerne bliver stadig mere udfordrede på deres mentale sundhed. Konsulentfirmaet ArbejdsmiljøCentret vil, sammen med en række forskere/konsulenter og seks SMV’er, gennemføre et interventionsprojekt, der skal omsætte forskningsbaseret viden fra projekt Job og Sind (NFA, 2016). Der er tale om en sekundær og tertiær indsats, der klæder lederne på til at hjælpe deres medarbejdere, der er mentalt udfordrede eller sygemeldte. Cirka 600 deltagere får gavn af indsatsen, der løber fra november 2019 til maj 2021.

Målgruppe

Projektets målgruppe er ledere og medarbejdere i SMV’er, inklusiv arbejdsmiljørepræsentanter og HR-konsulenter. Indsatsen inddrager seks meget forskellige SMV’er, og der er således ikke tale om én eller to specifikke brancher. Det vurderes at 600 medarbejdere vil få gavn af indsatsen.

Metode

Ansøger vil aktivere de 16 anbefalinger, som forskningsprojektet Job og Sind mundede ud i, kombineret med viden om nøglesamtalen som psykologerne og arbejdsmiljøforskerne Tanja Kierkegaard og Janne Skakon har stået i spidsen for. Med et forskningsprojekt i "Job og Sinds" størrelsesorden, der dækker flere brancher, er der behov for at få resultaterne præsenteret klart og tydeligt. En klar præsentation kan gøre virksomheder og andre konsulenter i stand til bruge dem internt, og andre SMV’er er således ikke afhængige af at købe dyre konsulenter for at opnå resultater. Det er desuden en solid flerstrenget tværfaglig indsats - både i forhold til involvering af de forskellige målgruppeniveauer i indsatsen (ledere, medarbejder og organisationerne), metoderne (vidensindsamling, træningsforløb, medarbejderworkshop mv) og koblingen mellem mentale helbredsudfordringer og mere organisatorisk viden. Der er i projektet et godt fokus på vidensdeling både under projektperioden og efter projektet er afsluttet. Kommunikationsplanen har fokus på intern formidling.

Vision

Projektet er ambitiøst og relevant. Målet er at omsætte forskningsbaseret viden til aktiviteter i praksis, hvilket der er et stor behov for pga. det store gap mellem forskning- og praksisfeltet.
Indsatsen har fokus på kompetenceudvikling for både lederne og medarbejderne, så de alle bliver bedre i stand til at tage hånd om henholdsvis medarbejdere og kolleger med mentale helbredsudfordringer. Derfor er det sandsynligt, at indsatsen kan være med til at nedbryde barrierer blandt de deltagende SMV’er. Dertil kommer vidensdelingen, der både er målrettet arbejdsmiljø-professionelle og andre SMV’er. Netop dette kan bidrage til aftabuisering. Derfor er projektet også relevant set i et langsigtet perspektiv.

Potentiale

Indsatsen er velbeskrevet og ansøger har et godt blik for de udfordringer, som både ledere og medarbejdere kan opleve i forbindelse med mentale helbredsudfordringer i en arbejdspladskontekst. Projektet er organiseret i to grupper: En videnskabelig gruppe og en praksisrettet arbejdsgruppe. I begge grupper er der kompetente og relevante deltagere – enkelte deltagere går igen i begge grupper. Den videnskabelige gruppe skal være mentor/sparringspartner i forhold til praksisgruppen, hvilket kan være med til at støtte og styrke det faglige niveau i projektet. Ansøger trækker på relevante metoder hvad angår indsatsen og den efterfølgende evaluering. Sidstnævnte kombinerer en kvantitativ og kvalitativ effektevaluering med kvalitativ procesevaluering. Der udarbejdedes også en baseline og follow-up, der suppleres kvalitativt med fokusgruppeinterview mhp. at fremhæve læringspunkter.

Projektets resultater

Projektet er nu afsluttet. Formålet med projektet var:

  • At seks små- og mellemstore virksomheder gennemgår en kulturændring, og opbygger et stærkt og rummeligt arbejdsfællesskab, hvor mentale sundhedsudfordringer forebygges og håndteres.
  • At der gennem projektet udvikles lettilgængelige metoder/værktøjer som formidles til andre små- og mellemstore virksomheder

 

Fire SMV’er har i projektperioden gennemført et interventionsforløb. I interventionsforløbet har virksomhederne arbejdet strategisk med at etablere politikker og stressforanstaltninger, ledere og medarbejdere har deltaget i træning og workshops med forskellige tematikker relateret til mental sundhed. I forbindelse med trænings- og workshopdage er lederne og medarbejderne blevet præsenteret for og har testet en række guidelines og værktøjer.

 

For at følge virkningen af indsatsen på virksomhederne har ledere og medarbejdere besvaret et spørgeskema før og efter interventionsforløbet, ligesom der er afholdt interviews i evalueringsøjemed med to ledere og to medarbejdere i tre ud af fire virksomheder.

 

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og de supplerende interviews viser, at medarbejdere og ledere på tværs af de deltagende virksomheder oplever, at projektet har styrket dialogen om mental sundhed og trivsel på arbejdspladsen, ligesom ledernes viden om og oplevelse af at føle sig klædt på til at håndtere mentale sundhedsudfordringer hos medarbejderne er forbedret. Det indikerer, at der er sket en kulturændring i de deltagende virksomheder, der i højere grad forebygger og håndterer mentale sundhedsudfordringer. 

 

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser følgende resultater:

 

Udvikling blandt ledere:

Generelt er der en tendens til en positiv udvikling blandt lederne fra før til efter projektet.

 

En større andel af lederne svarer, at de:

  • har nok viden om mentale sundhedsudfordringer ved projektets afslutning.
  • kender deres opgave som leder ift. håndtering af medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer.
  • føler sig klædt på til at håndtere mentale sundhedsudfordringer
  • føler sig klædt på til at håndtere samtalen med medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer.
  • har større fokus på forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer
  • involverer medarbejdere i beslutninger vedr. deres arbejdsmiljø

 

Omvendt ses en negativ udvikling i ledernes besvarelser på, hvorvidt de har overblik over hvilke opgaver, der belaster deres medarbejdere.

 

Udvikling blandt medarbejdere:

Generelt er der sket en lille positiv udvikling i medarbejdernes oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Tilsvarende ses en positiv udvikling i medarbejdernes svar på spørgsmål om, hvorvidt deres virksomhed er god til at håndtere medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer.

 

Metoder og værktøjer

Et andet formål med projektet var at udvikle lettilgængelige metoder og værktøjer målrettet små- og mellemstore virksomheder. Det er der kommet et hæfte med 11 værktøjer til at starte samtalen om mental sundhed ud af. De kan bruges til at komme i gang med at forbedre den mentale sundhed. Værktøjerne kan tilgås her.

 

Relaterede projekter
Vores arbejdsplads

Positivt Lederskab - Nøglen til arbejdslyst og trivsel

Velliv Foreningen donerer 411.500 kr. til en indsats, der har til formål at styrke ledelsespraksis og skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø i indsamlingsorganisationer.

Læs mere
Vores arbejdsplads

Stress stopper vi sammen

Nyere forskning viser, at lederen er en central aktør i fremme af mental sundhed på arbejdspladsen. Velliv Foreningen støtter Konsulentfirmaet Stress-Stop Management med 709.200 kr., der vil udvikle, afprøve og implementere en stressforebyggende indsats.

Læs mere
Vores arbejdsplads

Et sundt og nærende arbejdsmiljø

Velliv Foreningen donerer 206.600 kr. til et efteruddannelsesprojekt, udført af Skt. Knuds Skole, som skal gøre det lettere for lærere og pædagogisk personale at håndtere arbejdslivets stressfaktorer.

Læs mere